Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

 

 

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Instemmingsrecht OR bij jaarlijkse begroting

De medezeggenschapsorganen in het mbo krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Tegen de zin van minister Bussemaker besloot de Tweede Kamer daartoe.

Klik hieronder:

Document 1

Document 2


Het amendement over de medezeggenschap op het gebied van het financiële beleid kwam aan de orde tijdens een debat over de bestuurskracht van scholen. Het amendement, ingediend door Paul van Meenen (D66), versterkt de positie van de ondernemingsraad, de deelnemersraad en de ouderraad rond het financiële beleid van de school. Het voorstel kan niet los gezien worden van het debacle rond ROC Leiden. In de toelichting wordt daar dan ook op gezinspeeld: ‘De besteding van middelen vormt een belangrijke randvoorwaarde om goed onderwijs mogelijk te maken. De afgelopen jaren is gebleken dat een buitenproportioneel deel van de middelen besteed werd aan zaken als huisvesting, in plaats van aan onderwijs. Betrokkenheid van de interne stakeholders, deelnemers en personeelsleden, vertegenwoordigd in de medezeggenschap, is daarom essentieel.’

 

Reglement
Volgens het voorstel moet het schoolbestuur de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting voorleggen aan een gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad, de deelnemersraad en de ouderraad. Om een en ander in goede banen te leiden, moet het schoolbestuur hiervoor een reglement opstellen.

Nipte meerderheid
Hoewel minister Bussemaker verklaarde sympathiek te staan tegenover de bedoeling van het amendement, ontraadde ze het toch. Haar belangrijkste argument: ‘Het is nodig dit goed af te stemmen met de betrokkenen in het veld.’ Bovendien is volgens haar onduidelijk wat er moet gebeuren als instemming achterwege blijft. Volgens de minister ‘is verdere uitwerking van het voorstel noodzakelijk om te voorkomen dat besluitvorming binnen de instelling vastloopt’. Het mocht allemaal niet baten: het amendement werd met een nipte meerderheid (SP, PvdA, GroenLinks en D66) aangenomen. De fracties van VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Save

Save

De jaarlijkse Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap werd in 2019 bezocht door rond 300 vertegenwoordigers van ondernemingsraden uit het hele land.

Het thema dat jaar was:

'Naar een toekomstbestendig personeelsbeleid’.

Centraal in de ochtend stond de presentatie van het boek ‘De functiemix in het MBO, een verkenning' dat aan alle deelnemers werd uitgereikt.

De inhoud van dit boek, bedoeld als een handreiking aan ondernemingsraden en bestuurders, werd besproken in werkgroepen waaraan alle aanwezigen hebben deelgenomen.

 

 

Aanvulling cijfers 2018, Verschenen november 2019

 

Verschenen mei 2020 

 

Verschenen juni 2020. Informatie over de verschillende uitgaves van het Platform bij het secretariaat.

secretariaat@platform-ormbo.nl

web 700 A Magazine werkdruk concept 1

De Handreiking is op het voorzittersoverleg 8 februari uitgereikt. U kunt deze ook online raadplegen.

Klik hier voor de 'Handreiking Werkdruk' van het platform. Uitgave februari 2019.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF