Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Leraren (LC) maken het verschil in ons MBO onderwijs (door: Peter Tillmann)

Bij nogal wat ondernemingsraden staat het verlenen van instemming op het formatiebeleid op de agenda. In dit artikel dragen wij argumenten aan waarom de LC-functie als spilfunctie binnen de functiefamilie van onderwijsgevenden moet worden gezien. In artikel 13.4 lid 2 sub e van de cao MBO staat over formatiebeleid het volgende;

formatiebeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de formatie, waarbij onder formatie wordt verstaan het totaal van functies naar aard en niveau binnen de mbo-instelling.
De toelichting op dit artikel geeft vervolgens aan wat er in de gesprekken tussen ondernemingsraad en CvB aan de orde moet komen.

 

  • de (gewenste) verhouding tussen het personeel met een onderwijstaak
  • de (gewenste) verhouding tussen docenten en instructeurs en overig werknemers
  • de (gewenste) verhouding vaste en tijdelijke (flexibele) formatie van de mbo-instelling.

Bestuurder en OR kunnen daarnaast spreken over de binnen de functiecategorie van docent (gewenste) verhouding tussen de functies met carrièrepatronen LB, LC en LD.
De bestuurder en de OR zien erop toe dat het meerjarig financieel beleid en het formatiebeleid zodanige voorwaarden scheppen, dat deze – met inachtneming van de in de cao genoemde kaders – toereikend zijn voor de organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de onderwijsteams.
De werkgever werkt het in overleg met de OR vastgestelde formatiebeleid uit in een voortschrijdend meerjarenformatieplan waarin zichtbaar is hoe tot de gewenste verhoudingen te komen. Voorts werkt de werkgever het meerjarenformatieplan uit in een jaarlijks onderbouwd formatieplan. In deze plannen geeft de werkgever aan hoeveel functies van welke aard en van welk niveau beschikbaar zullen zijn.
Bij formatiebeleid speelt inzicht in strategische personeelsplanning een rol. Strategische personeelsplanning die gericht is op de trends, ontwikkelingen en gevolgen van krimp of groei, wisselende leerlingenaantallen, ontwikkelingen van het personeelsbestand vanwege vergrijzing en ontgroening, ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt enzovoorts. Het formatiebeleid moet hierop anticiperen en inspelen.

Visie op leraarschap binnen het MBO
Binnen het MBO, waar voortdurend gewerkt wordt aan de ontwikkeling van eigentijdse curricula en via aangepaste didactiek ingespeeld wordt op de doelgroep, vraagt dit om MBO-docenten met:
Brede of specialistische vakkennis en didactiek en verdiepte kennis van begeleiden. Docenten die een inspirerende leeromgeving creëren voor goed presterende deelnemers en die participeren bij intervisie en proactief zijn op het vlak van eigen scholing.

De functie docent LC als kader/ spilfunctie binnen onze functiefamilie van onderwijsgevenden.
De werkzaamheden van een docent LC zijn onderverdeeld in resultaatgebieden die te maken hebben met onderwijs, begeleiding, onderwijs- en toetsontwikkeling, beoordeling, begeleiding studieloopbaan, professionalisering en in- en externe afstemming van het onderwijs. De werkzaamheden hebben een sterke verwevenheid met de uit de wet BIO gedestilleerde zeven rollen. De LC-docent beheerst de competenties voor deze rollen.

  • Opvoeder
  • Pedagoog
  • Vakman of vakvrouw
  • Organisator
  • Teamspeler
  • Kennismakelaar
  • Lerende professional


Om een beter beeld te krijgen bij de praktische uitvoering van deze rollen staan hier een aantal uitwerkingen.


-  LC-docenten signaleren en onderkennen leer- en gedragsproblemen van leerlingen en maken deze bespreekbaar met leerlingen, ouders en collega’s. In het vervolgtraject begeleidt en motiveert de docent de leerlingen waarbij, in het geval van complexe problemen, indien gewenst/noodzakelijk andere collega’s of (in- of externe) deskundigen worden ingeschakeld.

-  Ze reiken uitdagende extra opdrachten/lesstof aan, aan zeer goed presterende, getalenteerde leerlingen of aan ondermaats presterenden.

-  Ze evalueren gehanteerde didactische werkvormen en toetsmethoden en doen verbetervoorstellen en dragen alternatieven aan.

-  Ze ontwikkelen, verbeteren en werken een deelgebied van het onderwijs uit door het ontwerpen van onderwijsonderdelen, onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. en doen voorstellen ten aanzien van de organisatie van het onderwijs.

-  Ze participeren en/of begeleiden/leiden.

-  Ze onderhouden contacten met het veld: instellingen voor vervolgonderwijs, universiteiten en bedrijfsleven om ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij te houden en/of ze onderhouden contact in het kader van stageplaatsen.

-  Ze houden proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil en houden zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.

-  Ze nemen proactief deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, reflecteren en nemen deel aan intervisietrajecten.

-  Ze houden zich actief op de hoogte van de inhoud en de ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Ze begeleiden onderwijsassistenten, instructeurs en (startende) collega-docenten (in opleiding) in de rol van mentor, geven van feedback, coachen en superviseren.

 

Vanuit deze context en vanuit de zwaarte van de diverse rollen is de functieschaal beschreven, uitgewerkt en door FUWA gewaardeerd. We hebben hieronder een aantal kernwaarden van een docent LC, vanuit de functieprofielen bezien, beschreven. Dit is een opsomming van taken die niet allemaal uitgevoerd hoeven te worden, maar indien noodzakelijk wel uitgevoerd moeten kunnen worden. We realiseren ons terdege dat de kracht van een team gelegen is in het gegeven dat niet alle docenten (teamleden) dezelfde competenties en expertise hebben. We verwachten van een volwaardig team met een vast kader echter wel dat iedereen een wezenlijke bijdrage levert aan goed MBO onderwijs en aan het realiseren van het teamplan, waarbij er professionele inzet verwacht wordt op één of meer van onderstaande items die behoren bij de functie docent LC.

Salaris stappenplan onderwijs (bron AOb februari 2017)2017) Uit meerdere onderzoeken blijkt dat salarissen in het onderwijs steeds verder achterblijven bij die van andere beroepen. Er dreigen structureel kwalitatieve en kwantitatieve tekorten. De OESO stelt in “Netherlands 2016 Foundations of the Future”: “de salarissen moeten aantrekkelijk genoeg zijn om uitstekende kandidaten te interesseren voor het beroep.” Voor de sector MBO zijn onderstaande voorstellen geformuleerd. Stap 1: 2017-2019. Totale meerkosten voor de sector MBO 20 miljoen euro. Stap 2 beschrijft de periode 2019-2021

14 maart 2017-Peter Tillmann

web 680 website Magazine Functiemix templates v1A pag 1 9 opgemaakt versie 2 1

De jaarlijkse Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap werd bezocht door rond 300 vertegenwoordigers van ondernemingsraden uit het hele land. Het thema dit jaar was: 'Naar een toekomstbestendig personeelsbeleid’. Centraal in de ochtend stond de presentatie van het boek ‘De functiemix in het MBO, een verkenning' dat aan alle deelnemers werd uitgereikt. De inhoud van dit boek, bedoeld als een handreiking aan ondernemingsraden en bestuurders, werd besproken in werkgroepen waaraan alle aanwezigen hebben deelgenomen.

 

 

web 700 A Magazine werkdruk concept 1

De Handreiking is op het voorzittersoverleg 8 februari uitgereikt. U kunt deze ook online raadplegen.

Klik hier voor de 'Handreiking Werkdruk' van het platform. Uitgave februari 2019.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF