Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

680 Kamervragen 2

De minister heeft de Kamervragen n.a.v. onze publicatie snel beantwoord. Vragen en antwoorden treft u hierbij aan. Zie deze link:

https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2019D39781

Helaas is de essentie van ons werk niet altijd goed overgekomen of begrepen. Zo is de veronderstelling dat het ons uitsluitend gaat om besteding van de gelden toegekend in het Convenant Leerkracht. Niets is minder waar. Wij geven -na zorgvuldig gekeken te hebben naar zowel de verdeling van Lb- en Lc-functies als de financiële situatie van elke instelling- een bescheiden suggestie m.b.t. de besteding van een gering deel van de liquide middelen. Gemiddeld bepleiten we om naar schatting niet meer dan een paar procent van die middelen in te zetten ter verbetering van de functiemix. In de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat onze suggesties zonder financiële problemen 20 jaar lang kunnen worden verwezenlijkt. Natuurlijk is er niet een en dezelfde oplossing voor iedereen. Daarom hebben wij getracht maatwerk te leveren en we hebben de ondernemingsraden voorzien van een met de bestuurder te bespreken voorstel.

De minister geeft in haar antwoorden op de Kamervragen dezelfde reden voor de enorme toename van de reserves in het mbo als de Mboraad. Ze schrijft dat de instellingen zich voorbereiden op investeringen in verband met het Klimaatakkoord. Maar de reserves lopen al sinds 2008 op, zo laten wij zien in onze verkenning, en het Klimaatakkoord is van veel recenter datum. Daarom komt dit antwoord niet erg geloofwaardig over.
In haar antwoord op de tweede vraag ligt de mogelijkheid voor de ondernemingsraad besloten om iets aan de salarismix te doen. Op individuele basis: prima, want er moet gekozen worden! De achterstand kan niet overal in een paar maanden worden ingelopen.

In haar antwoord op vraag 3 ligt bevestiging van de rol van de ondernemingsraad m.b.t. besteding van middelen besloten. Het misverstand is hier echter dat wij zouden beweren dat de middelen uit het Convenant Leerkracht niet zouden zijn besteed aan het gegeven doel. Dat kunnen wij helemaal niet concluderen uit de cijfers. Wij zeggen alleen maar dat het doel m.b.t. de functiemix niet is gehaald.

Jammer overigens dat de minister wel in gesprek wil met Mboraad en vakbonden, maar niet met de schrijvers van het boekwerk. Wij zouden wel enige punten kunnen verhelderen.

In het antwoord op vraag 5 gaat het weer over geld uit het Convenant! Daar gaat het niet over. Het gaat over de overvloedige reserves die zijn opgebouwd met geld dat voor onderwijs is bedoeld. Dat kan ten dele besteed worden aan de doelstellingen van het Convenant.

Concluderend: de minister komt steeds niet ter zake maar kiest het zijpad van de Convenantsgelden en de besteding daarvan. Op zich goed om daarop te letten, maar onze verkenning gaat over de mogelijke besteding van een deel van de zeer hoge reserves.

web 680 website Magazine Functiemix templates v1A pag 1 9 opgemaakt versie 2 1

De jaarlijkse Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap werd bezocht door rond 300 vertegenwoordigers van ondernemingsraden uit het hele land. Het thema dit jaar was: 'Naar een toekomstbestendig personeelsbeleid’. Centraal in de ochtend stond de presentatie van het boek ‘De functiemix in het MBO, een verkenning' dat aan alle deelnemers werd uitgereikt. De inhoud van dit boek, bedoeld als een handreiking aan ondernemingsraden en bestuurders, werd besproken in werkgroepen waaraan alle aanwezigen hebben deelgenomen.

 

 

web 700 A Magazine werkdruk concept 1

De Handreiking is op het voorzittersoverleg 8 februari uitgereikt. U kunt deze ook online raadplegen.

Klik hier voor de 'Handreiking Werkdruk' van het platform. Uitgave februari 2019.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF