Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

 

 

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Naar aanleiding van onze publicatie over de functiemix van september vorig jaar, heeft de minister, na overleg met de bonden en de Mboraad een brief aan de Kamer geschreven. In deze brief (Kamerstuk 27 923 nr. 408) schrijft ze over het toekennen van gelden ter verbetering van de functiemix in de Randstad dat “alle scholen het geld uiteindelijk hebben gekregen”. Daarmee implicerend dat de doelstellingen zijn behaald, terwijl ze refereert aan de situatie van 2014.

Volgens de brief lijkt het allemaal wel goed te verlopen, maar als we naar de feiten kijken en vooral naar de cijfers nà 2014 dan doemt toch een ander beeld op. Ter herinnering: de doelstelling van het Convenant Leerkracht was, zoals hieronder afgebeeld, om in 2014 te komen tot deze verdeling: 25 % LB, 61 % LC, 12 % LD, 2 % LE.

Taartpunten 680 nieuw 1

 

We beperken ons nu, evenals de minister tot de situatie in de Randstad. Daar is in de afgelopen tien jaar minimaal 440 miljoen beschikbaar gesteld ter verbetering van de functiemix/salarismix. En kijk eens wat er gebeurt: in 2011 daalt het aantal LB-functies en stijgt het aantal LC. Precies in de goede richting en de vlag kan uit. Maar na 2014 zakt die vlag geleidelijk naar halfstok, want langzaam maar zeker aan stijgt het aantal LB-functies weer en zakken de LC-functies weer weg. Het lijkt wel of men vergeten is welke afspraken er waren gemaakt.
LB is in 2019 gestegen naar 44,5% in plaats van gezakt naar 25%, ondanks het feit dat er jaarlijks ca. 40 miljoen beschikbaar is om de situatie te verbeteren. Die 40 miljoen die elk jaar wordt overgemaakt aan de instellingen is voldoende om 4.000 FTE in LC in plaats van LB te belonen, maar dat gebeurt niet, of hooguit op zeer beperkte schaal. Het resultaat is dat LC is gezakt naar 47,5% in plaats van gestegen naar 61%.

Waarom de minister dus concludeert dat er sprake is van “een lichte percentuele toename van het aantal LB-functies”, is raadselachtig. Het is wel een goed teken dat de regeling wordt geëvalueerd in de eerste helft van 2020. Wij zien dat onderzoeksbureau Oberon opdracht heeft gekregen om onderzoek te doen naar de resultaten. Wij hebben onze publicaties aan hen ter beschikking gesteld.

 

 

 

New 680 Binnen Randstad LC LB Grafiek 1

Concluderend nog eens wat er is gebeurd. In het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland is vastgelegd dat in de periode 2009 t/m 2020 is minimaal € 440.000.000 (440 miljoen) geoormerkt geld door het ministerie beschikbaar wordt gesteld ter verbetering van de salarismix in de Randstad. In dat Convenant is het doel waaraan deze gelden besteed moesten worden heel precies vastgelegd:
1. “Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over het in twee stappen inkorten van de carrièrelijnen voor de docentfuncties LB, LC en LD en het toevoegen van een LE-functie met een soortgelijk carrièrepatroon.”

2. “Met de voor het functiegebouw beschikbare convenantmiddelen (inclusief regionale middelen die voor functiemix bestemd zijn) kan de gemiddelde functiemix van 2006 (38 % LB, 51 % LC, 10 % LD, 1 % LE) bijvoorbeeld worden opgehoogd tot, in 2014: 25 % LB, 61 % LC, 12 % LD, 2 % LE.”

De carrièrelijnen zijn weliswaar ingekort, maar de weg naar een hogere salarisschaal is veelal afgesloten: er komen de laatste jaren geen LC-functies bij, er zijn nauwelijks LE functies en de gewenste 12 procent LD wordt binnen de Randstad ook bepaald niet gehaald.

Getallen zeggen waarschijnlijk meer dan percentages. Van de ca. 25.000 FTE in het mbo wordt op dit ogenblik 13.225 FTE in salarisschaal LB beloond. Dit betekent dat bijna 7.000 FTE -en dus veel meer mensen- worden onderbetaald.

Rob Nederkoorn

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF