Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Welkom op de website van het Platform Medezeggenschap MBO.

 

 

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Het bestuur van het Platform heeft zijn zorg geuit aan de Tweede Kamer over een voorstel tot wetswijziging waardoor de positie van de medezeggenschap in het gedrang komt.

Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. mevrouw drs. E.C.E. de Kler

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Utrecht, 29 november 2021

Betreft: kamerstuk 35 972 wetswijziging m.b.t. schrappen instemmingsrecht

Geachte leden van de Kamercommissie,

Het bestuur van het Platform Medezeggenschap MBO heeft kennis genomen van de voorgenomen wetswijziging m.b.t. het schrappen van het instemmingsrecht op mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs in het mbo en ho. Gezien de positie van het Platform als vertegenwoordiger van de belangen van de ondernemingsraden in het mbo en dus als meest betrokken belanghebbende bij deze voorgenomen wetswijziging, verzoek ik u uw invloed aan te wenden om de belangen van onderwijsgevenden te waarborgen en daarom de rol van de medezeggenschap in dezen duidelijk vast te leggen.

Wanneer het gaat om het schrappen van een bevoegdheid van de OR ligt het voor de hand dat de betrokkenen daarover worden geraadpleegd. Uit de memorie van toelichting blijkt echter dat alleen 'ambtelijk en bestuurlijk overleg met onderwijskoepels, vakbonden en studentenorganisaties' heeft plaatsgevonden. Niet met de vertegenwoordiging van de ondernemingsraden, terwijl deze toch het meest geraakt worden door deze wetswijziging.

De intentie van de wetgever om in deze crisis snel te willen handelen is zeer begrijpelijk en het bestuur van het Platform is van mening dat een besluit over mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs door de overheid moet worden genomen. Daarmee wordt voorkomen dat er overal verschillende regelingen het licht zouden zien. Ook is het bestuur van mening dat in tijden van crisis snel en adequaat handelen door de overheid is geboden.

 

Hoewel in de memorie van toelichting gewag wordt gemaakt van van de invloed van de OR op het onderwijsproces, wanneer een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht zou worden, wordt niet expliciet aangegeven hoe die invloed vorm zou moeten krijgen. Een belangrijke omissie wat ons betreft. Letterlijk staat er nl. in de memorie van toelichting: 

‘Pas op het moment waarop duidelijk is hoe en onder welke voorwaarden het CTB daadwerkelijk ingezet gaat worden, kan de rol van de medezeggenschap nader worden toegelicht als het erom gaat welke keuzes er op instellingsniveau nog kunnen en moeten worden gemaakt’. En ook: ‘De rol van de medezeggenschap zal daarom in de nota toelichting op de AMvB worden geadresseerd, maar ook later nog in de ministeriële regeling, als die aan de orde is, preciezer uiteengezet worden’.

 

Deze passages zijn weinig hoopgevend voor de rol van de medezeggenschap waar het gaat om gestalte te geven aan het onderwijs als een mogelijk groot deel van de studenten bij invoering van een verplicht CTB geen fysiek onderwijs kan volgen. Ik verzoek u daarom het wetsvoorstel zodanig te amenderen dat de ondernemingsraad instemming krijgt op de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt in deze nieuwe situatie.

Met vriendelijke groet,

Rob Nederkoorn

Voorzitter Platform Medezeggenschap MBO

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF