Hieronder treft u artikelen aan die we o.a. gepubliceerd hebben in het blad van de Unie-NFTO en in de Nieuwsbrieven van het Platform..

SCHOLING PLATFORM MEDEZEGGENSCHAP MBO 31 MAART 2022

Eindelijk, na de onvrijwillige Corona-pauze, kon het Platform de aangesloten ondernemingsraden weer scholing aanbieden. Dus verzorgden we op 31 maart een viertal cursussen in Kontakt der Kontinenten.

  • Beginnende OR-leden
  • Ambtelijk Secretaris
  • Hoofdlijnen van de begroting.
  • De eerste sessie van de driedaagse cursus financiën

 Vijfentwintig OR-leden van 12 verschillende instellingen hadden zich aangemeld om deel te nemen.

Foto 650 1 t 50 0R3A9882

 

Voor het Platform was het de eerste keer dat 4 verschillende cursussen op dezelfde dag werden aangeboden en, gezien de reacties van de deelemers werd dit als zeer positief ervaren. Daarom zullen we in de toekomst vaker deze formule gebruiken. Ook de eerste evaluaties van de cursussen waren zeer positief. Reacties zoals de onderstaande spreken voor zich:

 

“Veel praktijkvoorbeelden”

“Stemt goed af op de behoefte van de cursist”

“Duidelijk, fijne hand-outs”

“Inspirerend en aanscherpend

 

Het bestuur van het Platform zal voor de zomervakantie de scholingskalender 2022/2023 bekend maken, zodat u tijdig geïnformeerd bent en onze cursussen kunt inpassen in uw eigen scholingsplan.

Graag zien wij u bij een van onze cursussen in het nieuwe schooljaar.

website 350 Cursusaanbod v2 31 maart 2022 Platform Medezeggenschap Page 1

SCHOLINGSDAG PLATFORM 31 MAART

Een scholingsdag met vier cursussen op 31 maart. Het kan weer en het mag weer. We komen fysiek bij elkaar om onder deskundige leiding te leren ons werk nog beter te doen.
Alle aangesloten ondernemingsraden hebben een e-mail gehad met uitgebreide informatie en inschrijfformulieren. De cursussen worden gegeven in Soesterberg bij Kontakt der Kontinenten.

JAARVERGADERING EN RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN 24 MAART

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar bijeen kunnen komen; daar verheugen we ons op. Plaats van samenkomst voor de vergadering is weer Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
Het ochtendprogramma van Jaarvergadering van Platform staat dit jaar in het teken van de Werkdruk en de NPO-gelden. Inschrijving voor het ochtendprogramma staat open voor alle belangstellenden. Alleen als er alsnog beperkingen zouden gelden kunnen we maar een beperkt aantal mensen ontvangen.
De middag besteden we aan het formele deel, de Raad van Afgevaardigden, waar twee vertegenwoordigers per instelling worden verwacht.350 magazine Covid en medezeggenschap

 

Gaat de pandemie de medezeggenschap de mond snoeren? (Artikel UnieNFTO Magazine december 2021)

Daar lijkt het wel een beetje op, want minister de Jonge wil namelijk het instemmingsrecht op mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs in het mbo (en ho) schrappen.

Nu is het in dit land de gewoonte om bij een wetswijziging de betrokkenen te raadplegen, meestal om draagvlak te verkrijgen.  Vreemd genoeg is de minister vergeten (?) om degenen die het meest geraakt worden, de ondernemingsraden, te vragen wat zij van dit voornemen vinden. Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, blijkt dat alleen 'ambtelijk en bestuurlijk overleg met onderwijskoepels, vakbonden en studentenorganisaties' heeft plaatsgevonden. Dus niet met de ondernemingsraden, ook niet met het Platform, de behartiger van de belangen van de OR-en in het mbo.
De intentie van de wetgever om in deze crisis snel te willen handelen is zeer begrijpelijk en het bestuur van het Platform is van mening dat een besluit over mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs door de overheid moet worden genomen. Daarmee wordt namelijk voorkomen dat er overal verschillende regelingen het licht zouden zien. Ook is het bestuur van mening dat in tijden van crisis snel en adequaat handelen door de overheid is geboden.

omslag werkdruk 1

Werkdruk, de plannen, de uitvoering en evaluatie (Artikel UnieNFTO Magazine november 2021)

Werkdruk staat bij het Platform hoog op de agenda. In 2014 al was werkdruk het thema van de Tweedaagse; in 2019 publiceerden we in samenwerking met TNO onze Handreiking werkdruk.  Naar de eerste ervaringen deden we onderzoek in 2020 resulterend in een publicatie daarover.

Geheugensteuntje: we schreven in 2019 ook het volgende:
“Iedere instelling in het Mbo moest, aldus de cao, vóór 1 juli 2019 een werkdrukplan hebben, de OR moest daar ook mee instemmen. Voor de OR, maar ook voor het CvB geen geringe opgave, gezien de korte tijd waarin dit gerealiseerd moest worden. Dat de OR ook een controlerende functie heeft bij de implementatie van het werkdrukplan is ook bij cao bepaald. Er staat dat: “bestuurder en OR ten minste eens in de twee jaar het werkdrukplan evalueren”. Ook moet het werkdrukplan op basis van deze evaluatie, zo nodig, worden bijgesteld.  De verantwoordelijkheid om het werkdrukplan op te stellen ligt bij de werkgever. Vraag is nu dus of dat is gebeurd en of het bepaalde in de cao dat “in overleg met de OR een proces wordt uitgezet, waarbij wordt geborgd dat het werkdrukplan draagvlak heeft bij het personeel van de instelling” ook in praktijk is gebracht. M.a.w. is de ondernemingsraad van meet af aan betrokken bij het proces en heeft men (CvB en OR) draagvlak verworven bij het personeel?”

Award 350 0R3A8565 2

Verslag van de Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO (Artikel UnieNFTO Magazine oktober 2021)

Platgooien en opnieuw beginnen?

Kritische leraren worden ontslagen, de rechtspositie van OR-leden is in gevaar en afspraken over de functiemix worden niet nagekomen. Er is in het mbo sprake van een ernstige crisis.

Macht en Tegenmacht

“Het wetsartikel over majesteitsschennis is afgeschaft maar sommige besturen voelen zich majesteit”, stelt voorzitter Rob Nederkoorn in zijn openingswoord op de Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO. Met een korte schets over de zwakke rechtspositie van OR-leden, gekleurd met een eigen ervaring en citerend uit zijn artikel “Gedragscode dringende noodzaak” (27-11-2020 UNIENFTO-tijdschrift), vervolgt hij met: “kort na de publicatie van dit artikel op de website van het Platform ontving ik een aangetekende brief van het CvB van een zeker ROC met de eis dit artikel terug te trekken en van de website te verwijderen. Men meende in het artikel een affaire te herkennen die daar speelde. Niets was minder waar. Het ging niet over Paula van Manen en van haar had ik toen nog nooit gehoord”.

De Tweedaagse met de titel “Macht en Tegenmacht” gaat over de positie van de ondernemingsraad, de functiemix en de hoofdlijnen van de begroting. Verder wijst Rob Nederkoorn erop, dat een ondernemingsraad altijd aan de verliezende hand lijkt, omdat een OR minder macht heeft dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de bestuurder niet naar huis kan sturen en niet kan beschikken over een apparaat aan medewerkers zoals een college van bestuur. “De afhankelijke positie die elk OR-lid heeft ten opzichte van zijn werkgever maakt het voor een OR-lid moeilijk om zich nadrukkelijk kritisch uit te laten over het beleid of beleidsvoornemens”. Hiermee zet Rob de toon voor het plenaire deel op de eerste dag van de bijeenkomst.

Award 3 test 0R3A8565 2

Platform Medezeggenschap zet instellingen in de bloemetjes (Artikel UnieNFTO juni 2021)

Het verschijnen in juni van de publicatie ‘De Functiemix in het MBO, een tweede verkenning 2021’, met daarin een ranking van de best presterende instellingen, was de gelegenheid bij uitstek om de Colleges van Bestuur persoonlijk deze uitgave uit te reiken en te voorzien van een dik verdiende bos bloemen. Bij de ROC’s scoorde Friese Poort het beste; bij de AOC’s was het Lentiz en bij de vakscholen het Grafisch Lyceum Utrecht.

De bestuurders stelden onze geste niet alleen zeer op prijs, zij spraken ook hun waardering uit voor het werk dat (weer) was verricht om deze uitgave tot stand te laten komen. Ook over de uitvoering van het boek en de flyer kregen we veel lovende woorden.

april 2021 Kaderbrief 350 1AA

 De kaderbrief (UnieNFTO Magaine april 2021)

Een paar dagen geleden kwam er iemand op mij af met de vraag waarom op de website van het Platform geen model kaderbrief te vinden was. “Nooit aan gedacht”, ging door mijn hoofd. Hoewel, in het bestuur was weleens geopperd om als service aan de ondernemingsraden een soort standaard kaderbrief, een handreiking zeg maar, te publiceren.

U vraagt zich misschien af waarom dat er nooit van gekomen is. Waarschijnlijk omdat je voor een lijst van wensen en prioriteiten geen standaardtekst kunt opstellen. Die is per definitie namelijk niet voor elke OR hetzelfde. Want wat is een kaderbrief nou eigenlijk? En waarom adviseren wij de OR'en al enige jaren om zelf een kaderbrief te schrijven?

RVU 350 plaatje Unieblad maart 2021

Webinar over RVU (maart 2021 artikel UnieNFTO Magazine)

Op vrijdag 12 maart jl. organiseerde het Platform Medezeggenschap MBO een Webinar over de onlangs in werking getreden tijdelijke regeling RVU. Een wat gecompliceerd onderwerp dat bij velen vragen op heeft geroepen.
Meer dan 50 deelnemers van 22 MBO-instellingen hadden zich aangemeld voor deze virtuele bijeenkomst die werd verzorgd door Tessa Jaspers van Vijverberg Advocaten.

Aanleiding voor het Webinar
Een aantal ondernemingsraden legde ons de vraag voor of wij over dit onderwerp nadere informatie konden geven. Met name van belang is natuurlijk de vraag of een OR een rol kan spelen wanneer afspraken gemaakt worden over dit onderwerp. Ongetwijfeld zal voor een aantal mensen ook de belangstelling zijn uitgegaan naar de mogelijkheden die de regeling voor hen persoonlijk te bieden heeft.

 Instemmingsrecht op het formatiebeleid? (UnieNFTO Magazine februari 2021)


De vreemdste, soms ronduit verontrustende, zaken doen zich voor in de communicatie tussen CvB en OR. Zo kwam mij onlangs ter ore dat de voorzitter van het CvB van een van de grootste ROC’s van het land doodleuk verklaarde dat er in zijn ROC geen sprake is van formatiebeleid. Het is er niet en kan dus (sic!) ook niet worden voorgelegd aan de OR, zo is zijn redenering volgens mijn zegsman.

Dezelfde voorzitter van dat CvB heeft er overigens geen moeite mee dat het bij de ‘Hoofdlijnen van de begroting’ gaat om een instemmingsplichtige aangelegenheid. En dan wordt het voor mij wat lastig te volgen; immers je kunt toch moeilijk een vliegtuig laten opstijgen als er geen vleugels aan zitten. Laat me dit verduidelijken: deze voorzitter gaat akkoord met het ‘eindproduct’ instemming op de hoofdlijnen van de begroting. Hij kan ook niet anders want dit is een wettelijk vastgelegd recht, maar hij gaat voorbij aan de inhoud van de Handreiking die nota bene door zijn eigen club, de MBO Raad, is vastgesteld om daarmee te ontkomen aan dwingende regelgeving vanuit Den Haag. Die Handreiking is overigens tot stand gekomen in samenwerking met het Platform Medezeggenschap Mbo en de Job.

 
 350 Een gemengd succes.jpg voorkant
  Zie de link onderaan het artikel.
 
Tekst hieronder Uit de Nieuwbrief van het Platform d.d. 29-12-2020
 
In opdracht van het ministerie van OCW is, mede naar aanleiding van onze publicatie ‘De functiemix in het mbo’, onderzoek gedaan naar het nakomen van de afspraken over de salarismix/functiemix in de Randstad. 
 
Het rapport is ontegenzeggelijk gedegen van opzet en men heeft naast een aantal interviews met CvB’s en OR’en, evenals als het Platform, gebruik gemaakt van openbare bronnen. Maar de toch wat cryptische titel doet vermoeden dat het niet echt lekker zit met de salarismix. 
 
“Een gemengd succes” komt tot de conclusie dat ’tussen 2010 en 2011 het aandeel docenten in LC sterk is gestegen’ en dat er ‘na 2014 (sprake is van) een lichte afname van het aandeel docenten in LC en een toename van docenten in LB in de Randstad, waardoor een derde van de afname van LB tussen 2010 en 2011 in de periode 2014-2018 teniet gedaan is’. 
 
Deze bepaald niet glasheldere formulering geeft de werkelijkheid slecht weer, want de cijfers in het rapport laten zien dat het aandeel LC docenten sinds 2011 is teruggelopen van 54% naar 47%. En dat het aandeel LB docenten is gestegen van 37% naar 44%. Niet bepaald een succes, want ondanks de honderden miljoenen die beschikbaar werden gesteld is de trend tegengesteld aan het doel dat bereikt moest worden. 

 
 lc lb
 
EEN ZAK MET GELD IS GEEN ZAKGELD (UNIENFTO 18-12-2020)
De Verkenning die het Platform vorig jaar publiceerde maakte duidelijk dat de MBO-instellingen meer dan voldoende middelen hebben om te investeren in de verbetering van de salariëring van het onderwijzend personeel, de leraren.
 De Verkenning liet ook zien dat er een toename is van de LB-functionarissen en een afname van de LC-functionarissen. Het gaat daarbij niet om slechts een paar instellingen, maar om een substantieel deel van de instellingen.
 De vraag die zich opdringt is:
Waarom doen Colleges van Bestuur daar niets aan? Wat is de achterliggende gedachte, wat is hun motief om maar niet tot actie over te gaan en te zorgen voor een betere salarismix? Immers bij goed werkgeverschap horen bepaalde verantwoordelijkheden. En die wegen des te zwaarder wanneer het gaat om intenties reeds lang geleden vastgelegd in een convenant. 
Waarom wordt grote groepen docenten de toegang tot een hogere salarisschaal ontzegd?

Subcategories