Hieronder treft u artikelen aan die we o.a. gepubliceerd hebben in het blad van de Unie-NFTO.

Rapport onderzoek hoofdlijnen.

 

De afgelopen jaren is de onderwijssector opgeschrikt door een reeks aan incidenten die het gevolg zijn van onbehoorlijk en incompetent bestuurlijk handelen. De misstanden bij Hogeschool Inholland en de financiële problemen bij de MBO-instellingen Amarantis, Zadkine en ROC Leiden zijn voor de politiek aanleiding geweest om sectorspecifieke maatregelen te treffen ter versterking van de governance in de onderwijssector. De Wet Versterking Bestuurskracht bevat diverse maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en incidenten zoals hierboven genoemd te voorkomen. In de Wet zijn maatregelen opgenomen om langs de weg van medezeggenschap de verhoudingen en de rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen in het governancemodel te optimaliseren: voor bestuur, toezicht en horizontale verantwoording. Nagenoeg alle wijzigingen/toevoegingen hebben betrekking op de versterking van de positie van de medezeggenschap. Een belangrijk aspect is het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.

Na de Tweedaagse 2016 heeft het bestuur van het Platform een internetconsultatie uitgevoerd onder de aangeslotenen met het oog op de invoering instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.

Voor het rapport klik hier

Handreiking document voor bestuurders, ondernemingsraden en deelnemersraden. 

Met de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hebben de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende gevallen de ouderraad) 1 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Nieuw hierbij is ook dat de wetgever dit instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting heeft belegd bij de medezeggenschapsorganen gezamenlijk.

In het mbo kennen we sinds de invoering van de Wet op de ondernemingsraden in 2010 (op basis van de Wet medezeggenschap beroepsonderwijs en educatie) een stelsel van gedeelde medezeggenschap. Hierbij wordt aan personeel en studenten apart van elkaar, via respectievelijk de ondernemingsraad en de studentenraad, over onderwerpen advies of instemming gevraagd. Met dit instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting gaan ondernemingsraden en deelnemersraden hun bevoegdheid in gezamenlijkheid uitoefenen.

Maart 2017 Zie hieronder de link voor het gehele document!

klik hier

Hydrocephalie*).

Dat woord valt een paar keer tijdens het gesprek dat we hebben met Paul de Kraaij, tot voor kort de ambtelijk secretaris van het Platform Medezeggenschap MBO. De wat statige locatie van hotel Wientjes in Zwolle vormt het decor van dit interview. Paul, ooit begonnen als bestuurslid en notulist is geleidelijk aan -in zijn functie als ambtelijk secretaris- voor velen het gezicht en de stem van het Platform geworden. We willen graag eens met hem terug kijken op zijn carrière, al zal hij zich, bescheiden als hij is, niet zo gauw van deze term bedienen.

Wat heeft je gedreven om in de wereld van de medezeggenschap actief te worden?

Interview met Jasper van Dijk (SP)

over hoofdlijnen begroting.

Inleiding

Het is een regenachtige donderdagmiddag begin november, wanneer Jasper van Dijk ons ontvangt in het gebouw van de Tweede Kamer. Wij zijn bijeen omdat Jasper tijdens de Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap op het laatste moment verstek moest laten gaan. Omdat hij niet naar Soesterberg kon komen, zoeken we hem nu hier op om van hem te horen wat zijn standpunt is m.b.t. het instemmingrecht op de hoofdlijnen van de begroting dat de ondernemingsraden in het MBO vanaf 1 januari 2017 bij wet krijgen.

Jasper zit er ontspannen bij met een kopje koffie en vertelt vrijuit over het gedachtengoed van de SP over het onderwijs. En het blijkt al gauw dat het amendement op de wet versterking bestuurskracht dat hij samen met Paul van Meenen (D66) in januari van dit jaar indiende, hem eigenlijk niet ver genoeg ging.

Motivatie amendement

Hij legt uit: “De wet versterking bestuurskracht was een reactie van de minister op de drama’s die zich hebben voltrokken bij Amarantis, InHolland en ROC Leiden. Wij hebben gezegd dat er meer inbreng moet komen van de medezeggenschap: een college van bestuur moet naar huis gestuurd kunnen worden als ze falen. Medezeggenschap moet sterker in positie worden gebracht om deze situaties te voorkomen. Daarvoor is nodig dat ze invloed hebben op o.a. de begroting”.

Jasper gaat verder: “Er moet meer zeggenschap komen te liggen bij de interne stakeholders. Zowel bij docenten als bij studenten. Het is helder dat de besteding van middelen maximaal democratisch gelegitimeerd moet worden zowel door docenten als door studenten. Natuurlijk zitten daar risico’s aan: de minister wil niet dat de OR medebestuurder wordt. De rollen zouden dan in elkaar overlopen is haar logica. Vandaar ons amendement. De OR krijgt instemmingsrecht op de begroting, maar helaas is daar op hoofdlijnen aan toegevoegd waardoor er weer discussie ontstaat over welke dat zijn”.

Hij zegt dat je een school kunt vergelijken met een land: het CvB als regering en de OR als parlement. “Een ondernemingsraad moet inzicht hebben in de bestedingen van de instelling en daar instemming op verlenen”.

Voor kamerlid Paul van Meenen is instemmingsrecht op de begroting een uitgemaakte zaak.

Vrijdagmiddag 30 september. De Tweedaagse is afgesloten, de mensen zijn naar huis. Een paar bestuursleden praten nog wat na en een gevoel van tevredenheid overheerst. Het leek even mis te gaan die ochtend, omdat Tweede kamerlid Jasper van Dijk vlak voordat hij verwacht werd opbelde om te zeggen dat hij verhinderd was en ook zijn collega Paul van Meenen was nog niet gesignaleerd.

Net toen een lichte paniek over mogelijk uitblijven van beide heren zich meester van mij had gemaakt, draaide de auto van Paul van Meenen het terrein op. Ik slaakte een zucht van verlichting en haastte me om hem welkom te heten.

Eenmaal binnen stak Van Meenen de aanwezigen een hart onder de riem toen hij vertelde over zijn vaste overtuiging dat medezeggenschap met name ook over de begroting van de instelling voor hem een zo vanzelfsprekende zaak was. Dit inmiddels, mede dankzij hem, wettelijk verankerde recht van OR en studentenraad gaat de komende tijd ongetwijfeld voor een betere en vooral evenwichtiger relatie zorgen tussen bestuurders en medezeggenschap.

Het bestuur van het Platform gaat zich daar voor inzetten.

Een powertool voor de ondernemingsraad?

De Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO is aan zijn achtste editie toe. Dit jaar is het thema ‘Professionele ruimte’, het logisch vervolg op de thema’s van de afgelopen jaren: ‘werkdruk’ in 2014 en ‘de mens als productiefactor’ in 2015.

De bijeenkomst, voor het eerst in 2009 gehouden, heeft zich ontwikkeld tot een druk bezochte ontmoetingsplek voor ondernemingsraden, waar men leert, inspiratie opdoet en vooral ook waar men contacten legt.

Prijswinnaar van het jaar gratis gebruik van Inzicht in de Ondernemingsraad Tools!

SDU heeft een bijzonder aanbod voor de aangesloten OR-en van het Platform.

Als er meer dan 25 ROC’s deelnemen mag een OR voor €1095,- per jaar (meer dan 50% korting)  gebruik maken van de Inzicht in de Ondernemingsraad Tools!

In een korte presentatie konden de meer dan 260 aanwezigen, allen leden van OR-en van MBO scholen kennis nemen van de voordelen van deze Service online.

De Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap is donderdag 29 september met een volle zaal in Soesterberg van start gegaan.

In de ochtend was er een forumdiscussie  over 'loslaten'. Drie stellingen passeerden de revue en de mensen in de zaal konden natuurlijk vragen stellen. Daarbij moest je wel even gaan staan.

'Als ik ga staan maakt dat niet zo veel uit', sprak de vragenstelster, om daarna wel even kort en krachtig haar punt te maken! De aanwezigen in de zaal vonden het optreden prachtig!

 

Save

Rob Nederkoorn ontvangt het eerste exemplaar!

Na de interessante lezing over vertrouwen en integriteit van hoogleraar Martin Euwema waarmee de Tweedaaagse in Soetersberg van start ging, ontving de voorzitter van het Platform tot zijn grote verrassing het eerste exemplaar van het nieuwste boek van Martin:

Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations. Met een grote glimlach en onder groot applaus ontving Rob het boek en bedankte Martin met een ferme handdruk!

Save

Nieuwsbericht | 30-06-2016 | 07:00

Minister Bussemaker van Onderwijs maakt €5 miljoen vrij om ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. De bewindsvrouw komt in het najaar met een structurele oplossing voor ouders met een smalle beurs, die moeite hebben de schoolkosten voor hun 16- en 17-jarige kinderen op het  mbo te betalen. ‘Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden’, licht Bussemaker toe. ‘Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.’ De compensatie is bedoeld voor mbo’ers met een beroepsopleidende leerweg.

Klik hier!

Bent u ook alweer begonnen?

Wij zijn er flink druk mee, nu en in de afgelopen weken: de Tweedaagse 2016.

Het heeft wat zweetdruppeltjes en vele uren inzet gekost, maar het belooft weer een goede Tweedaagse te worden. Dat zijn we trouwens aan onszelf verplicht; ons imago staat immers op het spel! Kan het nog wel zo goed of zelfs beter worden dan vorig jaar? Ons doel is altijd om actueel te zijn en dat lukt ook deze keer weer met het thema dat we gekozen hebben: ‘Professionele Ruimte’, waarbij ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is.