WERKDRUK, THEMA JAARVERGADERING PLATFORM - (februari 2020)


In februari vorig jaar publiceerde het Platform de Handreiking Werkdrukplan. In diezelfde maand en ook weer in mei vorig jaar kwamen de aangeslotenen bijeen in scholingsbijeenkomsten over dat onderwerp. Dat werkdruk, of ervaren werkdruk zoals het ook wel eufemistisch wordt genoemd, wel degelijk ook een groot probleem is blijkt wel uit de demonstraties en stakingen in die wij de afgelopen tijd gezien hebben. Ook de cijfers van ECBO uit 2017 geven een verontrustend beeld: bijna driekwart van de docenten ervaren de werkdruk als hoog en slechts 5 % meent dat deze laag is.

 

(Uit: Ervaren werkdruk in het mbo, ECBO, 2017)

 


Iedere instelling in het Mbo moest, aldus de cao, vóór 1 juli 2019 een werkdrukplan hebben, de OR moest daar ook mee instemmen. Voor de OR, maar ook voor het CvB geen geringe opgave, gezien de korte tijd waarin dit gerealiseerd moest worden. Dat de OR ook een controlerende functie heeft bij de implementatie van het werkdrukplan is ook bij cao bepaald. Er staat dat: “bestuurder en OR ten minste eens in de twee jaar het werkdrukplan evalueren”. Ook moet het werkdrukplan op basis van deze evaluatie, zo nodig, worden bijgesteld.
De verantwoordelijkheid om het werkdrukplan op te stellen ligt bij de werkgever. Vraag is nu dus of dat is gebeurd en of het bepaalde in de cao dat “in overleg met de OR een proces wordt uitgezet, waarbij wordt geborgd dat het werkdrukplan draagvlak heeft bij het personeel van de instelling” ook in praktijk is gebracht. M.a.w. is de ondernemingsraad van meet af aan betrokken bij het proces en heeft men (CvB en OR) draagvlak verworven bij het personeel?
Tijd voor een tussentijdse evaluatie, tijd om eens te kijken hoe het er proces tot nu toe is verlopen. Het bestuur van het Platform heeft daarom onlangs een enquête uitgezet bij de aangeslotenen. Op 26 maart, tijdens de Jaarvergadering van het Platform, zal de uitslag van deze enquête worden gepresenteerd. Of er degelijke plannen zijn gemaakt om het veelkoppige monster van de werkdruk aan te pakken zal dan blijken. De bijeenkomst op 26 maart heeft overigens ook een tweede thema: “de functiemix” en de daarmee verband houdende aspecten zoals salariëring en waardering.

 

Rob Nederkoorn