350 magazine Covid en medezeggenschap

 

Gaat de pandemie de medezeggenschap de mond snoeren? (Artikel UnieNFTO Magazine december 2021)

Daar lijkt het wel een beetje op, want minister de Jonge wil namelijk het instemmingsrecht op mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs in het mbo (en ho) schrappen.

Nu is het in dit land de gewoonte om bij een wetswijziging de betrokkenen te raadplegen, meestal om draagvlak te verkrijgen.  Vreemd genoeg is de minister vergeten (?) om degenen die het meest geraakt worden, de ondernemingsraden, te vragen wat zij van dit voornemen vinden. Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, blijkt dat alleen 'ambtelijk en bestuurlijk overleg met onderwijskoepels, vakbonden en studentenorganisaties' heeft plaatsgevonden. Dus niet met de ondernemingsraden, ook niet met het Platform, de behartiger van de belangen van de OR-en in het mbo.
De intentie van de wetgever om in deze crisis snel te willen handelen is zeer begrijpelijk en het bestuur van het Platform is van mening dat een besluit over mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs door de overheid moet worden genomen. Daarmee wordt namelijk voorkomen dat er overal verschillende regelingen het licht zouden zien. Ook is het bestuur van mening dat in tijden van crisis snel en adequaat handelen door de overheid is geboden.


Maar er is toch wat mis, want hoewel gewag wordt gemaakt van de invloed van de OR op het onderwijsproces, wanneer een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht zou worden, wordt helemaal niet duidelijk hoe die invloed vorm zou moeten krijgen. En daar gaat het nu net om, want hoe zorg je ervoor dat de stem van de docenten doorklinkt in de regelingen die mogelijk (weer) getroffen moeten worden wanneer veel onderwijs niet meer fysiek gegeven kan worden zonder de medezeggenschap daarin een belangrijke rol te geven? In de memorie van toelichting staat: 
Pas op het moment waarop duidelijk is hoe en onder welke voorwaarden het CTB daadwerkelijk ingezet gaat worden, kan de rol van de medezeggenschap nader worden toegelicht als het erom gaat welke keuzes er op instellingsniveau nog kunnen en moeten worden gemaakt.

En dan ook nog:

De rol van de medezeggenschap zal daarom in de nota van toelichting op de AMvB worden geadresseerd, maar ook later nog in de ministeriële regeling, als die aan de orde is, preciezer uiteengezet worden.

Deze passages zijn weinig hoopgevend voor de rol van de medezeggenschap waar het gaat om gestalte te geven aan het onderwijs als een mogelijk groot deel van de studenten bij invoering van een verplicht CTB geen fysiek onderwijs kan volgen.

Wij hebben daarom de Kamercommissie OCW* en de betrokken ministers gevraagd het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat de ondernemingsraad niet hoeft te wachten op een AMvB die ooit eens zal komen, maar bij deze wetswijziging ook recht op instemming te regelen op de wijze waarop het onderwijsvorm krijgt in deze nieuwe situatie.

* Ga voor de volledige tekst van de brief aan de Kamercommissie OCW naar onze website.