Onderzoek voordracht benoeming lid van de Raad van Toezicht door de OR. De resultaten van het onderzoek vindt u door te klikken op de onderstaande link.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Toelichting op diverse vragen onderzoek Voordracht benoeming RvT door de OR-2016

Toelichting vraag 2:

 • Volgens afspraak vanaf heden min om de 3 maanden
 • Nooit met dit RvT-lid afzonderlijk (en tot nu toe ook niet informeel), alleen via bijeenkomsten OR-RvT. Dit is als werkafspraak overeengekomen (tussen RvT en OR) na de benoeming van dit lid.
 • Zij is soms aanwezig bij het halfjaarlijks contact tussen de OR en de RvT, soms niet.
 • We hebben meerdere personen voorgedragen, maar deze zijn uiteindelijk niet in de RvT terecht gekomen. Dit is overigens in overleg gegaan.
 • "Dit lid is niet zuiver op onze voordracht. Wij hebben ingestemd met de voordracht die door CvB gedaan werd, na kennismaking.
 • Contact uitsluitend tijdens art. 24 overleg.
 • De Or heeft 2 x per jaar een informeel overleg met de RvT
 • Tijdens overleg RvT met OR.
 • In 2014 is de sollicitatieprocedure voor 3 RvT leden geweest. We hebben  toen met het CvB besloten om i.p.v. 1 lid op voordracht van de OR te doen, alledrie de leden in gezamenlijk overleg te behandelen.
 • Informeel contact met de gehele OR.
 • Twee keer formeel en een keer minimaal informeel.
 •  of 3 keer per jaar is er overleg tussen de leden van het DB van de OR en dit lid van de RvT.
 • Minder dan 1 x per jaar, reden om contract niet te verlengen voor ons. Nieuwe vacature loopt
 • "In de week voordat de R.v.T. vergadert, heeft het db van de OR overleg met het lid van de R.v.T. dat op voordracht van de OR in de R.v.T. zit.
 • De R.v.T. vergadert minstens zesmaal per jaar."
 • We zitten eerlijk gezegd net in de benoemingsprocedure, met alle medewerking van het CvB
 • lid op voordracht OR maakt deel uit van agendaoverleg overleg RvT-OR.
 • Standaard overleg 4 maal per jaar.

Toelichting vraag 3:

 • We zijn wel door ons CvB gekend in de benoeming en hebben daar onze goedkeuring aan gegeven.
 • Dit is binnen onze organisatie tot op heden niet geregeld.

Toelichting vraag 6:

 • Het 5,5 jaar geleden op voordracht van de OR benoemde lid van de RvT maakt nog altijd deel uit van de RvT
 • CvB was werving al gestart zonder overleg met OR
 • Prettige samenwerking en zijn op de hoogte gehouden. Er is voor de keuze van een lid gesprekken gevoerd met het wervingsbureau en de kandidaten.

Toelichting vraag 6:

 • Uiteindelijk was er toch het gevoel dat we meeliftte in de benoemingsprocedure. De kandidaat wilde wel graag door de OR voorgedragen worden.
 • Ja duurde erg lang rvt zoekt voor ons or kandidaten uit die wijngek,of niet mogen voordragen...dus een voorloop stadium op bindende voordracht.
 • Voordracht op dit moment is problematisch, loopt nog.
 • Tot 3x toe afgewezen. De laatste keer hebben we 2 kandidaten voorgedragen. De RvT mocht zelf een keuze maken. Beide zijn weer afgewezen. Walter Dresscher was 1 vd 2 kandidaten.

Toelichting vraag 7:

 • "Er was een vermeend belangenconflict.
 • Is in goed overleg opgelost door een andere kandidaat voor te dragen"
 • Er is ons niet gevraagd om een voordracht.
 • Maar wel is toegelicht waarom. En dit was legitiem..
 • Hebben hierover al heel lang afspraken. Bij elke vacature worden we opnieuw gevraagd om wel of niet bindende voordracht te willen doen.maken dan nieuwe afspraken of hernieuwen afspraak.
 • Nooit een voordracht gedaan dus eigenlijk n.v.t.
 • Dit heeft pas 1 keer plaatsgevonden en is goed gegaan.
 • Zie vorige opmerking.
 • nvt
 • Zie toelichting vraag 6
 • Samen gesprekken gevoerd met de RvT.

Toelichting vraag 11:

 • Het halfjaarlijks overleg verloopt soms vol gelegenheid tot uitwisseling. Soms is het programma te vol en is er minder contact dan wenselijk.
 • Soms als gesprekspartner, soms als toehoorder.
 • Afhankelijk  van de samen bepaalde agendapunten
 • In het formele deel wel als toehoorder. Daarna in het informele deel niet.
 • Het lukt ons niet om ander Cvb met rvt te overleggen..jammer.
 • We hebben nu een cyclus afgesproken waarbij tweemaal per jaar de RvT bij een formele OR-vergadering aanwezig is en eenmaal een informeel overleg OR-RvT plaatsvindt.
 • In de toekomst zou dit wel moeten.
 • "1x per jaar RvT en CvB
 • 1x per jaar alleen RvT
 • Daarnaast heeft de RvT ook een aantal commissie in het leven geroepen, Onderwijs, Bedrijfsvoering, ect.. De OR wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inhoudelijke discussies binnen de commissies."
 • Bij het voormalige CvB was het onbespreekbaar dat zij niet als toehoorder aanwezig waren. Het huidige CvB heeft een andere visie. We experimenteren nu met een formeel gedeelte van het overleg waarbij CvB als toehoorder is, dit deel wordt genotuleerd. En een deel met informeel contact tussen de OR en RvT. Deze werkwijze wordt eind 2016 geëvalueerd.
 • "Bij art 24 vergadering wel.
 • Hebben ook éénmaal per jaar overleg met alleen RvT"
 • "1x p.j. wel aanwezig, dan toehoorder
 • 1x p.j. niet aanwezig"

Toelichting vraag 12:

 • Ligt aan het gespreksthema, maar het CVB is natuurlijk wel terughoudend ,omdat het een gesprek is met de OR
 • Formeel als toehoorder, maar met spreekrecht (kan vragen beantwoorden, maar neemt soms meer ruimte). OR is hier niet (altijd) blij mee.
 • Het CvB heeft positieve inbreng tijdens het halfjaarlijks contact OR-RvT.
 • De ene keer is de RvT toehoorder en de andere keer zijn de rollen omgekeerd.
 • Dit is een art. 24 overleg.
 • "We mogen als alle gremia binnen onze organisatie ons zegje doen:
 • RvT, CvB, OR, Studentenraad en ouderraad."
 • zie 11
 • "De voorzitter van het CvB fungeert als gespreksleider.
 • Tot nu toe is het lastig om geschikte onderwerpen te vinden. Er zijn genoeg onderwerpen maar over de meeste onderwerpen wil de RvT geen uitspraken doen buiten het CvB."
 • Soms vraagt de RvT om toelichting van het CvB

Aanvullende opmerkingen:

 • OR waardeert de bijdrage van het RvT-lid dat op voordracht OR is benoemd (in 2012, benaderd via het netwerk van de OR zelf) als positief.
 • niet moeten maar kunnen
 • Bij 13: Adviserende rol platform, vanuit netwerkfunctie (bijv. stellen vacature via omgeving platform of voorzitters).
 • Niet besproken met de leden van de OR. Ik verwacht van wel.
 • dat zou fijn zijn.
 • "M.b.t. vraag 13. Het is soms lastig om een goede kandidaat te vinden, dus het zou mooi zijn als er een lijst komt van mogelijke kandidaten.
 • M.b.t. vraag 8:
 • Het is mooi als de OR adviesrecht heeft op het profiel, maar de OR zou ook betrokken moeten worden bij de selectie van een lid. Alleen op die manier kan de OR nagaan of de kandidaat ook aan het profiel voldoet."