Cao middelbaar beroepsonderwijs 2018-2020 beschikbaar

Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de uitwerking van het cao-mbo in een nieuwe cao-tekst. Deze cao geldt vanaf 1 oktober 2018 en loopt tot 31 juli 2020.

Belangrijke rol voor OR bij het terugdingen van de werkdruk binnen het mbo

Ambitie minder werkdruk en meer werkplezier

Een grote groep werknemers in het mbo ervaart werkdruk. Dit leidt soms ook tot uitval en (frequent) ziekteverzuim. Sociale partners erkennen het bestaan van werkdruk en de effecten daarvan. Gelet op de diversiteit van de sector en de diverse oorzaken en gevolgen voor individuele werknemers hebben sociale partners ervoor gekozen dat er een werkdrukplan per instelling dient te komen. Daarnaast ontwikkelen en verspreiden sociale partners instrumenten om geconstateerde oorzaken van werkdruk in beeld te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Het werkdrukplan wordt opgesteld door de werkgever met betrokkenheid van werknemers en instemming van de OR. De onderwerpen in het werkdrukplan worden afgeleid uit de resultaten van RI&E, MTO en bevindingen van de OR. Vorm en inhoud van het werkdrukplan zijn vrij. In het overleg komen onderwerpen aan de orde zoals:

  • De omgang met piekbelasting;

  • Diverse levensfases;

  • Werkklimaat;

  • Slimmer organiseren;

  • Reductie van administratieve lasten en verantwoording;

  • Rol van leiderschap.

Over inhoud en resultaten van het werkdrukplan rapporteert de werkgever jaarlijks in het sociaal jaarverslag. Het werkdrukplan kent een looptijd van ten minste 4 jaar en wordt tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Save

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF